Thời khóa biểu

Kế Hoạch Giảng Dạy Tháng 04 - Nemo 3

Vào lúc  04/04/2017,   lượt xem 422

 CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ CỦA BÉ

THỜI GIAN : 4 tuần .Từ ngày 3/4//2017 đến ngày 21/04/2017

Kế Hoạch Giảng Dạy Tháng 04 - Nemo 2

Vào lúc  04/04/2017,   lượt xem 394
CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ ĐẾN

 

THỜI GIAN : 3 tuần .Từ ngày 3/4/2017 đến ngày 21/4/2017
 

Kế Hoạch Giảng Dạy Tháng 04 - Nemo 1

Vào lúc  04/04/2017,   lượt xem 403

 CHỦ ĐỀ:  MÙA HÈ CỦA BÉ 

THỜI GIAN : 3 tuần .Từ ngày 3/4/2017 đến ngày 21/4/2017

Kế Hoạch Giảng Dạy Tháng 04 - Whale 3

Vào lúc  04/04/2017,   lượt xem 304

 CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

Thời gian: 4 tuần ( Từ: 27/03 – 14/04/2017)

Kế Hoạch Giảng Dạy Tháng 04 - Whale 2

Vào lúc  04/04/2017,   lượt xem 228

 CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

Thời gian: 4 tuần ( Từ: 27/03 – 14/04/2017)

Kế Hoạch Giảng Dạy Tháng 04 - Whale 1

Vào lúc  04/04/2017,   lượt xem 233

 CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

Thời gian: 3 tuần( Từ: 27/03 – 14/04/2017)

Kế Hoạch Giảng Dạy Tháng 04 - Dolphin 4

Vào lúc  04/04/2017,   lượt xem 209

 

CHỦ ĐỀ: nước- mùa hè
Thời gian từ : 27/03- 21/04/2017

Kế Hoạch Giảng Dạy Tháng 04 - Dolphin 3

Vào lúc  04/04/2017,   lượt xem 164

 

CHỦ ĐỀ:
Thời gian từ : 27/03- 21/04/2017

Kế Hoạch Giảng Dạy Tháng 04 - Dolphin 2

Vào lúc  04/04/2017,   lượt xem 170

 

CHỦ ĐỀ:
Thời gian từ : 27/03- 21/04/2017

Kế Hoạch Giảng Dạy Tháng 04 - Dolphin 1

Vào lúc  04/04/2017,   lượt xem 185

 CHỦ ĐỀ:NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

Thời gian từ : 27/03 đến 21/04/2017

1234